اسپینر

آیا اسپینر واقعا اعصاب را آرام می کند؟!

آیا اسپینر می‌تواند در تمدد اعصاب و کاهش استرس نقش داشته باشد؟