اسکی دختران ایران

بازگشت ملی پوشان اسکی بانوان از مسابقات المپیاد جهانی

بازگشت تیم اسکی دانشجویان به ایران کسب مقام 36 مارپیچ کوچک در بین قهرمانان جهان