اشتباهات ورزشی

همگام با ورزش بانوان؛

اشتباهات ورزشی خانم ها

برخی ازخانم ها هدف های غیرواقعی از ورزش کردن دارند و خودشان را با سایر افرادی که سخت تر و تندتر و طولانی تر ورزش می کنند مقایسه می نمایند.