اعتراض ورزشکاران آمریکایی

اعتراض ورزشکاران آمریکایی به سبک باستانی کارهای ایرانی در زورخانه‌ها

ورزشکاران آمریکایی به سبک باستانی کارهای ایرانی در زورخانه ها هنگام پخش سرود ملی آمریکا به نشانه اعتراض روی زمین زانو زدند.