المپیاد دانشجویی

قهرمانی دانشگاه تهران در المپیاد ورزشی دانشجویان دختر

دانشگاه تهران برای دومین سال پیاپی عنوان قهرمانی المپیاد ورزشی دانشجویان دختر سراسر کشور را به خود اختصاص داد.