المپیک 2016ریو

همسر زهرانعمتی پرچمدار کاروان ایران در المپیک ریودوژانیرو؛

هدف فدراسیون تنها کسب سهمیه بود، برای المپیک برنامه‌‌ای ندارد

این طور به نظر می رسد که هدف فدراسیون تنها کسب سهمیه المپیک بود و دیگر برای خود المپیک برنامه منظم و خاصی ندارد.