الکس اسکات

از حمله به عراق تا ساخت زمین فوتبال برای دختران

همان هایی که موجب آوارگی بسیاری از ساکنان مناطق جنگ زده شده اند، امروز در حرکاتی نمادین و نمایشی مثل احداث زمین امن فوتبال در اردوگاه های جنگ زدگان، می خواهند کودکان را نجات دهند.