امضا

10 سال پیش کسی چه می دانست؛

قهرمان در کنار قهرمان خواهد ایستاد!

کیتی لدکی هنگام امضا گرفتن از قهرمان شنای المپیک مایکل فلپس با او عکس انداخت. عکسی که 10 سال پیش گرفته شد و هم اکنون خبرساز شده و 20 هزار بار توسط کاربران توویتر به اشتراک گذاشته شد.