اندازه ورزش برای بانوان

ورزش در چه سطحی برای تقویت ایمنی بدن بانوان مفید است

فعالیت های ورزشی بانوان در سطح متوسط باعث افزایش سطح ایمنی بدن می شود و همچنین مقاومت بدن برابر بیماری های سخت و مزمن را افزایش می دهد.