او-اسپرت زنان

سکوهای نخست جهان را نشانه رفته ایم

یم بانوان ایران تاکنون در سه دوره از مسابقات جهانی شرکت کزده است اما تنها درسال ۸۸ موفق به کسب عنوان سومی جهان در اوکراین شده است.