اکرم قربانی

رکورد مهناز کریمی توسط بانوی خانه‌دار شکسته شد؛

ثبت رکورد جدید شنای پای دوچرخه توسط اکرم قربانی

اکرم قربانی با بیست ساعت شنای متوالی پای دوچرخه بدون استفاده از دست رکورد قبلی این ماده را که در اختیار مهناز کریمی بود جابه‌جا کرد.