بازی های مشترک المنافع

بروبی، نماد بازی های مشترک المنافع

دور بعدی بازی های مشترک المنافع سال 2018 در استرالیا برگزار خواهد شد و امروز از نماد این رقابت ها در گلد کست، ساحل طلایی استرالیا رونمایی شد.