بانوان المپیکی ریو

در آستانه آغاز بازی های المپیک؛

خیز زنان ایرانی برای المپیکی شدن

کمتر از چهار ماه به آغاز بازی های المپیک ۲۰۱۶ در ریو باقی مانده است این در حالی است که همچنان بسیاری از ورزشکاران برای رسیدن به این مهم تلاش می کنند.