بانوی سنگنورد ایرانی

با وجود افتخارآفرینی و مدال آوری؛

باز هم خبری از حمایت و پشتیبانی بانوان سنگنورد ایرانی نیست!

در صورتی که زنان ورزشکار در بسیاری از کشورها از درآمد حاصله از ورزش قهرمانی به راحتی امرار معاش می کنند بانوان سنگنورد کشورمان با وجود افتخارآفرینی و مدال‌آوری های فراوان هنوز هم باید نگران تامین هزینه اعزام به مسابقات باشند که این بسیار تلخ و تامل برانگیز است.