بانوی شمشیر باز مسلمان آمریکایی

عذرخواهی مسئولان فستیوال sxsw از بانوی مسلمان آمریکایی

مسئولان فستیوال sxsw از ابتهاج محمد به دلیل درخواست از او برای برداشتن حجابش بعد از اعتراض او رسما از ابتهاج عذرخواهی کردند.