بانوی کبدی کار

در سایت ورزش بانوان می خوانید؛

گلایه‌های بانوی کبدی کار از بی مهری رسانه‌ها

وظیفه رسانه‌ها است که کبدی بانوان و حتی رشته‌های مظلوم را به مردم بشناسانند و تمام رشته‌ها را به یک چشم ببینند. وقتی در اعزام های برون مرزی، تیم کبدی بانوان مقامی کسب می‌کند تنها به یک گزارش اکتفا می‌کنند و بعد این رشته و ورزشکارانش فراموش می‌شوند.