بدرقه

چهارشنبه این هفته برگزار می شود؛

مراسم بدرقه کاروان المپیک ایران با حضور رئیس جمهور

چهارشنبه این هفته مراسم بدرقه کاروان های ایران برای بازیهای ریو برگزار می شود. به همین منظور جلسه برنامه ریزی و هماهنگی مراسم بدرقه کاروان ورزشکاران ایران به بازیهای ریو امروز در دفتر معاونت قهرمانی وزارت ورزش و جوانان برگزار شد.