بدنسازی دختران

گفتگو با شیرین نوبهاری، زیباترین زن بدنساز ایرانی؛

تناقض میان چهره زیبا و اندام مردانه، هنر من است!

اولین چیزی که در من جلب توجه می‌کند همین تناقض بین صورت زیبا و اندام درشت من است. به نظرم هنر من همین بوده که خودم را طوری درست کنم که تغییری در چهره ام ایجاد نشود.

تمرین بدن سازی دختر آقای شهردار!

«مارگاریت» دختر «جون جنار» شهردار شهر «ریکیاویک»، از سال ها پیش به طور رسمی فعالیت خود در ورزش بدن سازی و پرورش اندام را آغاز کرد.