جودوکار بریتانیا

اوج بدشانسی جودوکار بریتانیایی، «لعنتی حالا چرا؟»

گما گیبونز، جودوکار بریتانیایی از تجربه های زیاد آسیب دیدگی اش در آستانه آغاز مسابقات مهم می گوید. اینکه طبق گفته خودش، شاید واقعا او زن بدشانسی است که این اتفاقات برایش می افتد.