خانم گل کانوپولو جهان

در گفت و گویی صمیمانه با سایت ورزش بانوان؛

تکتم آخوندزاده، کانوپولیست کشورمان، به دنبال خانم گُلی جهان

چندین دوره خانم گل کشور شدم. تلاش می کنم تا این عنوان را در رقابت های جهانی نیز به دست آورم.