خبرگزاری فرانسه

بهناز شفیعی، بانوی موتورسوار ایرانی مورد توجه خبرگزاری فرانسه

بهناز شفیعی، بانوی موتورسوار حرفه ای کشورمان، از سوی خبرگزاری فرانسه مورد توجه قرار گرفت.