خلبان

این خلبان زن نصف جهان را پرواز کرده است + عکس

خلبان چینی نصف جهان را پرواز کرده است.