خوان سیچلو

جذب مربی آرژانتینی برای والیبال بانوان

گزینه هایی برای همکاری با فدراسیون والیبال ایران پیشنهاد شده بود که با گزینه ی آرژانتینی به توافق اولیه رسیدیم.