خوردني هاي شادي آفرين

خوردنی های شادی آفرین

سروتونين يک هورمون بسيار مهم است زيرا روي خلق و خو و الگوي خواب تأثير مي گذارد. همچنين ميزان فشار خون را کنترل مي کند