خیانت جنسی

هشدار درمورد رواج خیانت زنان

یک مرد دین مدار و فردی که بر اخلاق و کدهای دینی اشراف دارد باید علت عدم تمکین جنسی همسر خود ر ا جویا شود و سوالات پاسخ داده نشده جنسی در طول زندگی زناشویی را پاسخ دهد