داریا کلیشینا

دوومیدانی کار روس به عنوان ورزشکار بی طرف می تواند در المپیک شرکت کند

در حالی که 136 دوومیدانی کار روس بدنبال کسب مجوز حضور در مسابقات هستند، داریا کلیشینا دوومیدانی کار روس مجوز حضور در رقابتهای بین المللی از جمله بازیهای المپیک ریو به عنوان ورزشکار بی طرف را کسب کرد