دختران قایق ران

حضور دو بانوی کانو سوار در کمپ فرانسه

دو بانوی کانوسوار کشورمان به منظور شرکت در کمپ آموزشی کانوکانادایی بانوان و حضور در کاپ جهانی بامداد امروز 16 خردادماه عازم فرانسه شدند