دختران نینجا

گپ و گفت با دختر اول رشته نینجا رنجر؛

دختران نینجا کار ایرانی را بیشتر بشناسیم

زمانی که می بینم مادرها با شوق و ذوق از ما می خواهند تا به آنها و دخترانشان این رشته را آموزش دهیم بسیار خوشحال می شوم