دختری که با یک دست وزنه‌برداری می‌کند

دختری که با یک دست وزنه‌برداری می‌کند

کریستال کانتو دختر جوانی است که با وجود از دست دادن یک دست رکوردهایی حتی بهتر از زمانی که دستانش سالم بود را در وزنه برداری ثبت می‌کند.