دختر بسکتبالیست

با اعلام فدراسیون جهانی؛

دختر بسکتبالیست مسلمان در مسابقات با حجاب بازی می کند

فدراسیون بین المللی بسکتبال به یک بازیکن زن مسلمان اجازه داد با پوشش حجاب در مسابقات بسکتبال شرکت کند.