دختر عربستانی

دختر بندر بن سلطان در یک پست عالی؛

برای اولین بار یک زن در یک پست ورزشی در عربستان!

کابینه عربستان یک زن را به عنوان معاون رئیس هیات کل ورزش بانوان تعیین کرد و به این ترتیب وی به عنوان اولین زن در عربستان که در پستی ورزشی در دولت مشغول به کار می‌شود، انتخاب شد.