درآمد ورزشکاران

درآمدهای ورزشکاران زن در رشته های مختلف ورزشی

ورزش بانوان ایران آرام و آهسته به سمت حرفه ای شدن پیش می رود. باید پذیرفت حتی با وجود تمام پیشرفت های سال های اخیر هنوز حرفه ای بودن در بخش ورزش بانوان به صورت کامل دیده نمی شود.