دره نوردی

مرگ زن جوان پایان دره نوردی گروه ۶ نفره در جاده چالوس

دره نوردی گروه 6 نفره در دره کمجل جاده چالوس با مرگ تلخ زن جوان به پایان رسید