دستجردی

نخستین رئیس جمهور زن ایران چه کسی می شود؟

حدس و گمان ها درباره کاندیداتوری احتمالی دستجردی در انتخابات ریاست جمهوری بسیار جدی شده است.