دستمزد کم

ملی پوش تیم تنیس؛

دستمزد بانوان تنیس باز در مقایسه با رشته‌های دیگر ناچیز است

ملی پوش تیم تنیس بانوان پایاچوب تبریز گفت: رقم قرارداد تنیسورها در مقایسه با رشته‌های دیگر بسیار پائین است. اما از طرفی صحبت هایی وجود دارد که امسال فدراسیون برنامه‌های بسیار خوبی برای تیم ملی در نظر گرفته و قرار است.