دومین مرحله اردوی پارالمپیکی

پنج بانوی کماندار به دومین مرحله اردوی پارالمپیکی تیم ملی دعوت شدند

دومین مرحله از اردوی آماده‌سازی تیم ملی تیراندازی با کمان جانبازان و معلولان از پنجشنبه ۱۶ اردیبهشت ماه آغاز می شود. بانوان تیروکمان جانباز و معلول کشورمان تا اول خرداد ماه در تهران اردونشینی خواهند داشت.