دوچرخه سواری دختران افغان

به دنبال توسعه ورزش زنان در افغانستان؛

دختر دوچرخه‌سوار افغان، تهدید فامیل را از طالبان هم بدتر می‌داند

معصومه و زهرا علی زاده خواهران دوچرخه سوار افغان هستند که به عضویت تیم ملی این کشور درآمده اند آنها برای پیمودن این مسیر با مشکلات زیادی مواجه هستند.