دوی بانوان

طوسی: برای موفقیت به حمایت یک سازمان نیازمندیم

اگر امکاناتی که می خواهیم را در اختیارمان قرار دهند می توانیم به همراه سعی و تلاش در رقابت های پیش رو موفقیت های لازم را کسب کنیم.