دو میدانی زنان

زنجان قهرمان رقابت های دوومیدانی بانوان

در رقابت های بخش بانوان، ۸۲ ورزشکار از ۲۳ استان کشور حضور داشتند و رقابت های آنها طی سه روز در مواد مختلف پرتابی، دوها و پرش ها برگزار شد