دو میدنی

همگام با المپیک؛

۳ مدال نقره المپیک ۲۰۰۸ ورزشکاران روس پس گرفته شد

یک ورزشکار زن و دو ورزشکار مرد روس در رشته دو ومیدانی و دارنده نشان نقره بازی های المپیک 2008پکن، باید به دلیل استفاده از مواد نیروزا در جریان این مسابقات مدال های خود را بازگردانند.