دیدگاه رسانه ها به حجاب بانوان

دیدگاه برخی رسانه‌ها به حجاب بانوان ورزشکار مسلمان

بسیاری از رسانه‌ها حجاب را برای بانوان مسلمان ورزشکار نوعی اجبار تلقی می‌کنند و معتقد هستند آنها با اجبار و یا ترس از دولتشان حجاب را رعایت می‌کنند و خودشان علاقه چندانی به داشتن آن ندارند.