دیرین دیرین

دیرین دیرین؛

کنایه انیمیشن دیرین دیرین به نحوه حمایت از ورزش بانوان !

انیمیشن طنز دیرین دیرین اینبار به انتقاد از نحوه حمایت از ورزش بانوان و شیوه تقسیم بودجه در ورزش کشور اشاره دارد.

دیرین دیرین ” خانم گل ” را در حمایت از فوتسال بانوان خواند!

انیمیشن طنز دیرین دیرین اینبار استقبال از بانوان فوتسالیست ایران را به چالش کشیده است.