رئیس بسیج ورزشکاران

سردار آذرنوش و عدم حمایت از توسعه ورزش بانوان؛

مخالفت رئیس بسیج ورزشکاران با کشتی زنان

سردار آذرنوش درخصوص اینکه رسول خادم مدعی شده لباس بانوان برای مسابقات المپیک مورد تایید قرار گرفته می گوید، اگر قرار است به خاطر حضور در المپیک هر هزینه‌ای را بپردازیم سنگ روی سنگ بند نخواهد شد.