رئیس کمیته روابط عمومی فدراسیون گلف

باحکم دکتر کیکاوس سعیدی؛

محبوبه مرادی رئیس کمیته روابط عمومی فدراسیون گلف شد

به نقل از روابط عمومی فدراسون گلف،باحکم کیکاوس سعیدی ، محبوبه مرادی به عنوان رئیس کمیته روابط عمومی فدراسیون گلف منصوب گردید.