رانندگی دختران

در مسابقات مختلط کارتینگ قهرمانی کشور؛

رانندگی دختران کمتر از پسران نیست

رانندگی ماشین های کارت، جسارت و پشتکار را کنار هم می طلبد، که بانوان کشورمان دارند. دختران رانندگی فوق العاده ای دارند از نوع لباس هایشان به هیچ وجه مشخص نیست اما وقتی از دور نگاه می کنید گویی که یک مرد در حال رانندگی است.