راه اندازی

همگام با ورزش بانوان؛

مشت اول به صورت بوکس بانوان

راه‌اندازی بوکس بانوان همچنان چشم به راه مجوز است. با اینکه وزیر ورزش در دیدار با رئیس جهانی با راه‌اندازی بوکس بانوان موافقت کرده بود اما وزارتخانه هنوز جواب شفافی در این زمینه نداده است.

همگام با ورزش بانوان؛

راه اندازی بوکس بانوان در ایران جنجال برانگیز شده است

درحالی که وزیر ورزش در دیدار با رئیس جهانی با راه‌اندازی بوکس بانوان در ایران موافقت کرده بود اما این وزارتخانه هنوز به داخلی ها پاسخ مثبت نداده تا فدراسیون به فکر راه حل دیگری باشد.