رشته تپانچه ۲۵ متر بانوان

بانوان تیرانداز کشورمان در تپانچه ناکام ماندند

با آغاز پنجمین روز از مسابقات تیراندازی قهرمانی آسیا، بانوان تیرانداز کشورمان در ماده تپانچه 25 متر ناکام ماندند.