رعنا محمدی

با حکم کمیته انضباطی؛

رعنا محمدی سرپرست فوتسال بانوان ساری محروم شد

سرپرست تیم فوتسال بانوان ساری با حکم کمیته انضباطی فوتبال محروم شد.