رقابت های جهانی یخ نوردی

پایان کار دختر یخ نورد ایران در مسابقات جام جهانی

در ادامه رقابت های جام جهانی یخ نوردی، زینب کبری موسوی به مصاف رقبای خود رفت.