رقابت های کسب سهمیه در هند

با پایان رقابت های تیراندازی قهرمانی بانوان آسیا؛

چهره های المپیکی بانوان تیرانداز مشخص شدند

با اتمام آخرین مرحله از رقابت های تیراندازی قهرمانی آسیا، چهره های المپیکی بانوان تیرانداز مشخص شدند.